Statut

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 3 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
członków OSP Ochotniczej Straży Pożarnej w ZAWADZIE
z dnia 20.06.2021 r.

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ZAWADZIE

Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-69-011, REGON: 276230849
KRS: 0000002748
Tekst jednolity statutu
Wodzisław Śląski, dnia 20 czerwca 2021 r.

R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zawadzie zwane dalej „OSP”.
2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zmianami) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zmianami), a także niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconymi nazwami: OSP Zawada oraz Ochotnicza Straż Pożarna Zawada, OSP w Zawadzie.
5. Siedziba OSP mieści się w Wodzisławiu Śląskim.
6. Statut w części spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869), winien być uzgadniany z Komendantem Powiatowym PSP właściwym ze względu na teren działania jednostki OSP.

§ 2

1. Terenem działania OSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem siedziby OSP oraz miejscowości położonych w gminie i w rejonie pomocy wzajemnej.
2. Dla realizacji celów statutowych OSP może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”

§ 3

1. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§ 4

1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot, organizacji i społeczności lokalnych,
6) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
8) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych,
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,
11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,
12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,
13) działania na rzecz obrony cywilnej,
14) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
15) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 6

1. Zadania i cele wymienione w § 5 OSP realizuje przez:
1) organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej z miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków
w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
3) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie
z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, obozów szkoleniowych, kolonii, rajdów,
9) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością OSP,
10) współdziałanie z instytucjami i organizacjami przy zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego,
11) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

§ 6a

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Zakres nieodpłatnej i odpłatnej działalności określa w formie uchwały walne zebranie członków.

R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§ 9

1. Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 7 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.
3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich, za wyjątkiem kobiet oraz członków, którzy nie ukończyli 18 lat.

§ 13

1. Spośród członków zwyczajnych można utworzyć w OSP:
1) jednostkę operacyjno-techniczną, składająca się jedynie z pełnoletnich członków,
2) Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
3) kobiece drużyny pożarnicze.

§ 14

1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,
a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci.
3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,
5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu.

R o z d z i a ł I V
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17

1. Władzami OSP są:
1) Walne Zebranie Członków OSP,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 20

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 7, 9 lub 11 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
7) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
8) wybór spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku,
9) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
13) wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwoływanie tych przedstawicieli,
14) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
15) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
16) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane:
1) raz na rok – zebranie sprawozdawcze,
2) raz na 5 lat – zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę członków obecnych w drugim terminie, który można ogłosić po upływie 30 minut, jeżeli taka informacja została podana w zawiadomieniu.

§ 22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/2 liczby plus jeden członków OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym
niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania członków, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
4. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 23

1. Przebieg walnego zebrania członków OSP oraz podjęte na nim uchwały muszą być protokołowane.

§ 24

1. W warunkach uniemożliwiających przeprowadzenie zgromadzeń władz jednostki OSP lub Walnego Zebrania Członków OSP, dopuszcza się skorzystanie z rozwiązań technologicznych, tj. środków telekomunikacji elektronicznej, w celu przeprowadzenia obrad i głosowania.
2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

§ 25

1. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w § 20 ust. 2, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

C. ZARZĄD

§ 26

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa-naczelnika (zwanego dalej naczelnikiem) oraz skarbnika, a także może wybrać: kolejnego wiceprezesa, sekretarza, gospodarza, kronikarza, zastępcę naczelnika. Pozostałe osoby nie posiadające wyżej wymienionych funkcji są określane członkami zarządu.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu za wykonywanie czynności w związku z pełnioną funkcją mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§ 27

1. Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie zespołu ratowniczego,
11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
15) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 28

1. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
2. W przypadku nieobecności Prezesa, OSP reprezentuje wiceprezes-naczelnik.

§ 29

1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale
i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
2. Do ważności uchwał wymaga jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 30

1. Dokumentację związaną z działalnością bieżącą OSP, podpisuje w imieniu OSP prezes
lub wiceprezes-naczelnik.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku OSP podejmuje Walne Zebranie Członków OSP.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis prezesa lub wiceprezesa.

§ 31

1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. Do naczelnika należy:
1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie
ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości
oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 32

1. Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 33

1. Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) opracowanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu, nie więcej jednak niż raz w danym roku sprawozdawczym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 35

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 36

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 37

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej.
2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 38

1. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 39

1. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków plus jeden.

§ 40

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków plus jeden.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 41

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

R o z d z i a ł V I I
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.