„Stop pożarom traw”!

Każdego roku kiedy zimowa aura ustępuje wiosennemu ciepłu odnotowywana jest zwiększona ilość zgłoszeń pożarów suchej trawy na pastwiskach, łąkach czy też nieużytkach. I choć zdarzają się przypadki, że ogień zaprószony zostaje przez wadliwe urządzenia rolnicze to niestety większość z tego typu pożarów traw powstaje w wyniku świadomego podpalenia przez ludzi. Wbrew stereotypom takie działania nie użyźniają gleby, a wręcz przeciwnie mają niszczący wpływ zabijając drobną zwierzynę żyjącą w zaroślach, czy też pożyteczne owady.

Podpalanie suchych pozostałości roślinnych jest nie dość, że szkodliwe dla środowiska to co równie ważne także zabronione prawnie. Odwołuje się do tego ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. W związku z tym, każda osoba łamiąca zapisy tej ustawy podlega karze zgodnej z Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Tego typu wykroczenia karane są surowymi sankcjami: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Należy także zdać sobie sprawę, że pożary traw, bądź też suchych pozostałości roślinnych mogą zagrażać zwierzętom i ludziom. W czasie pożaru kiedy zadymienie jest spore zwierzęta domowe mogą zatracić orientację, zbliżyć na niebezpieczną odległość do płomieni i ulec poparzeniu. Wypadkom w czasie pożarów traw ulegają także ludzie, niejednokrotnie ci którzy zaprószyli ogień.

Ponadto należy także pamiętać, że angażując strażaków do walki z pożarami traw opóźnia się ich wyjazd do innych zdarzeń jak wypadki czy pożary zagrażające bezpośrednio zdrowiu czy też życiu ludzkiemu.